رفتار مناسب در برخورد با اشتباهات کودک

Wednesday، ۲۴ Ordibehesht ۱۳۹۹

با اشتباهات کودکم چگونه برخورد کنم ؟

مامان جون من تو و بابا را خیلی دوست دارم و تا هفت سالگی که وارد مدرسه بشوم تمام دنیای مرا تو و بابا تشکیل می دهید.با تو عشق و محبت درونم را پرورش می دهم و با بابا با قوانین آشنا می شوم و یاد می گیرم که باید قوانین را رعایت کنم تا اتفاق بدی برایم نیافتد، وقتی شما ها حواستون نیست که من کوچک هستم و چیزی بلد نیستم و یا خیلی چیزها را نمی توانم رعایت کنم،

فقط به این دلیل است که نمی دانم و یا مثل شما ها فکر نمی کنم. می دانم که عصبانی می شوید ولی سعی کنید که همش اشتباهاتم رو تو سرم نزنید، سرم داد نکشید و ایرادم را بارها و بارها جلوی چشمم نیارید، وقتی سرم داد می زنید، برای شما ها فقط یه داد زدنه ولی برای من خرد شدنه.

خیلی خیلی رنج می کشم وقتی صداتون بیش از حد بلند و نگاهتون بیش از حد خشمگین است، چون وقتی دارید سرم داد می زنید نمیتوانید صورتتون را ببینید و چون دنیای من فقط از بودن تو و بابا تشکیل شده، شما ها را که اینطور می بینم و می شنوم، در درونم اتفاقات بدی می افتد. من احساس بی لیاقتی، بی کفایتی، بی ارزشی و ناتوانی می کنم و در اصل اصلا نمی توانم به موضوع حرف هایت گوش بدهم و نمیشنوم شماها چه می گویید.

کاشکی می توانستید داد نزنید که من اینقدر آزار نبینم

می توانید وقتی عصبانی هستید قاطع، محکم و با کمی صدای بلندتر از معمول حرفتون را بزنید، این برایم کافیست

مطمئن باشید.